Commit 62badaa0 authored by MrZYX's avatar MrZYX
Browse files

updated catalan locale

parent e964490a
......@@ -24,7 +24,7 @@ ca:
password: "Contrasenya"
password_confirmation: "Confirmació de la contrasenya"
are_you_sure: "N'esteu segur?"
fill_me_out: "Fill me out"
fill_me_out: "Emplena'm"
back: "Enrere"
the_world: "el món"
search: "Cerca"
......@@ -92,7 +92,7 @@ ca:
helper:
unknown_person: "persona desconeguda"
video_title:
unknown: "Títol de vídeo desconegut"
unknown: "Títol del vídeo desconegut"
aspect_badge:
all_aspects: "Tots els aspectes"
error_messages:
......@@ -131,13 +131,13 @@ ca:
enter_a_diaspora_username: "Introduïu un nom d'usuari de Diàspora:"
your_diaspora_username_is: "El vostre nom d'usuari de Diàspora és: %{diaspora_handle}"
create_request: "Cerca per identificador de Diàspora"
diaspora_handle: "diaspora@indentificador.cat"
diaspora_handle: "diaspora@identificador.cat"
know_email: "Coneixeu el seu correu electrònic? L'hauríeu de convidar"
invitations:
invites: "Invitacions"
invite_someone: "Inviteu algú"
invite_someone: "Convideu algú"
invitations_left: "(en queden %{count})"
dont_have_now: "No en teniu cap ara mateix, però prompte arribaran més invitacions!"
dont_have_now: "No en teniu cap ara mateix, però aviat arribaran més invitacions!"
invites_closed: "Actualment, les invitacions són tancades a aquesta beina de Diàspora"
invite_your_friends: "Convideu el vostres amics"
from_facebook: "Des del Facebook"
......@@ -179,7 +179,7 @@ ca:
show:
edit_aspect: "edita l'aspecte"
no_contacts_message:
nobody: "Bring the people that matter in your life to Diaspora!"
nobody: "Introduïu la gent que us importa al Diàspora!"
nobody_in_aspect: "El vostre aspecte '%{aspect_name}' és buit."
add_contact: "Afegeix un contacte"
add_contact_to: "Afegeix algú a l'aspecte %{aspect_name}"
......@@ -317,15 +317,15 @@ ca:
sign_up: "Registreu-vos"
sign_up_for_diaspora: "Registreu-vos al Diàspora"
enter_email: "Introduïu una adreça de correu electrònic"
enter_username: "Pick a username (only letters, numbers, and underscores)"
enter_password: "Enter a password"
enter_password_again: "Enter the same password as before"
enter_username: "Trieu un nom d'usuari (només amb lletres, números i subratllats)"
enter_password: "Introduïu una contrasenya"
enter_password_again: "Introduïu la mateixa contrasenya de nou"
create:
success: "Us heu unit al Diàspora!"
edit:
edit: "Edita %{name}"
leave_blank: "(leave blank if you don't want to change it)"
password_to_confirm: "(we need your current password to confirm your changes)"
leave_blank: "(deixeu-ho en blanc si no ho voleu canviar)"
password_to_confirm: "(és necessària la vostra contrasenya actual per a confirmar els canvis)"
unhappy: "No esteu content?"
update: "Actualitza"
cancel_my_account: "Canceŀla el meu compte"
......@@ -354,8 +354,8 @@ ca:
sign_up: "registreu-vos"
status_messages:
new_status_message:
tell_me_something_good: "tell me something good"
oh_yeah: "oh yeah!"
tell_me_something_good: "dis-me alguna cosa bonica"
oh_yeah: "oh !"
show:
destroy: "Suprimeix"
permalink: "enllaç permanent"
......@@ -410,7 +410,7 @@ ca:
edit_my_profile: "Edita el meu perfil"
bio: "biografia"
gender: "gènere"
born: "birthday"
born: "aniversari"
in_aspects: "als aspectes"
cannot_remove: "No es pot suprimir a %{name} de l'últim aspecte. (Si voleu desconnectar d'aquesta persona, heu de suprimir el contacte.)"
remove_from: "Voleu suprimir a %{name} de l'aspecte %{aspect}?"
......@@ -441,16 +441,16 @@ ca:
connect_to_facebook: "Connecta al Facebook"
edit_services: "Edita els serveis"
create:
success: "Authentication successful."
success: "S'ha autenticat amb èxit."
destroy:
success: "Successfully deleted authentication."
success: "S'ha suprimit l'autenticació amb èxit."
failure:
error: "there was an error connecting that service"
error: "s'ha produït un error en connectar a aquell servei"
inviter:
join_me_on_diaspora: "Uneix-te a mi al DIÀSPORA*"
click_link_to_accept_invitation: "Feu clic en aquest enllaç per a acceptar la invitació"
finder:
invite_your_friends_from: "Convida els vostres amics del %{service}"
invite_your_friends_from: "Convideu els vostres amics del %{service}"
friends:
zero: "cap amic"
one: "1 amic"
......@@ -491,17 +491,17 @@ ca:
sign_in: "Identifiqueu-vos per a mostrar-ho."
home:
show:
share_what_you_want: "Compartiu el que vullgueu, amb qui vullgueu."
tagline_first_half: "Compartiu el que vullgueu,"
tagline_second_half: "amb qui vullgueu."
share_what_you_want: "Compartiu el que vulgueu, amb qui vulgueu."
tagline_first_half: "Compartiu el que vulgueu,"
tagline_second_half: "amb qui vulgueu."
already_account: "ja teniu un compte?"
login_here: "Identifiqueu-vos aquí"
choice: "Elecció"
choice_explanation: "Diàspora us permet ordenar les vostres connexions en grups anomenats aspectes. Únics al Diàspora, els aspectes asseguren que les vostres fotos, històries i acudits només són compartits amb les persones que vosaltres voleu."
choice_explanation: "El Diàspora us permet ordenar les vostres connexions en grups anomenats aspectes. Únics al Diàspora, els aspectes asseguren que les vostres fotos, històries i acudits només són compartits amb les persones que vosaltres voleu."
ownership: "Pertinença"
ownership_explanation: "Les vostres imatges us pertanyen, i no hauríeu de renunciar a això només per poder compartir-les. Conserveu la propietat de tot el que compartiu al Diàspora, i això us dona control total sobre la seua distribució."
ownership_explanation: "Les vostres imatges us pertanyen, i no hauríeu de renunciar a això només per poder compartir-les. Conserveu la propietat de tot el que compartiu al Diàspora, i això us dona control total sobre la seva distribució."
simplicity: "Simplicitat"
simplicity_explanation: "El Diàspora fa que compartir siga net i fàcil i això també s'aplica a la privacitat. Inherenment privat, Diàspora no fa que us perdeu entre pàgines de paràmetres i opcions només per mantenir el vostre perfil segur."
simplicity_explanation: "El Diàspora fa que compartir siga net i fàcil i això també s'aplica a la privacitat. Inherentment privat, el Diàspora no fa que us hagueu de perdre entre pàgines de paràmetres i opcions només per mantenir el vostre perfil segur."
learn_about_host: "Aprengueu com hostatjar el vostre servidor de Diàspora propi."
stream_helper:
show_comments: "mostra tots els comentaris"
......
......@@ -31,5 +31,5 @@ ca:
search_for: "Cerca per {{name}}"
shared:
contact_list:
cannot_remove: "Cannot remove person from last aspect. (If you want to disconnect from this person you must remove contact.)"
cannot_remove: "No es pot suprimir a una persona de l'últim aspecte. (Si voleu desconnectar d'aquesta persona, heu de suprimir el contacte.)"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment