Unverified Commit 2b3bbc1a authored by Benjamin Neff's avatar Benjamin Neff

Merge branch 'release/0.7.6.0'

parents 42ceb8b3 097754e4
......@@ -3,6 +3,7 @@ AllCops:
Exclude:
- "bin/**/*"
- "db/schema.rb"
- "config/locales/cldr/plurals.rb"
Rails:
Enabled: true
......
# 0.7.6.0
## Refactor
* Add unique index to poll participations on `poll_id` and `author_id` [#7798](https://github.com/diaspora/diaspora/pull/7798)
* Add 'completed at' date to account migrations [#7805](https://github.com/diaspora/diaspora/pull/7805)
* Handle duplicates for TagFollowing on account merging [#7807](https://github.com/diaspora/diaspora/pull/7807)
* Add link to the pod in the email footer [#7814](https://github.com/diaspora/diaspora/pull/7814)
## Bug fixes
* Fix compatibility with newer glibc versions [#7828](https://github.com/diaspora/diaspora/pull/7828)
* Allow fonts to be served from asset host in CSP [#7825](https://github.com/diaspora/diaspora/pull/7825)
## Features
* Support fetching StatusMessage by Poll GUID [#7815](https://github.com/diaspora/diaspora/pull/7815)
* Always include link to diaspora in facebook cross-posts [#7774](https://github.com/diaspora/diaspora/pull/7774)
# 0.7.5.0
## Refactor
......
......@@ -348,7 +348,7 @@ GEM
to_regexp (~> 0.2.1)
jwt (1.5.6)
kgio (2.11.2)
kostya-sigar (2.0.0)
kostya-sigar (2.0.4)
leaflet-rails (1.3.1)
rails (>= 4.2.0)
listen (3.1.5)
......@@ -475,7 +475,7 @@ GEM
byebug (~> 10.0)
pry (~> 0.10)
public_suffix (3.0.2)
rack (2.0.4)
rack (2.0.5)
rack-cors (1.0.2)
rack-google-analytics (1.2.0)
actionpack
......@@ -669,7 +669,7 @@ GEM
spring (>= 0.9.1)
spring-commands-rspec (1.0.4)
spring (>= 0.9.1)
sprockets (3.7.1)
sprockets (3.7.2)
concurrent-ruby (~> 1.0)
rack (> 1, < 3)
sprockets-rails (3.2.1)
......@@ -906,4 +906,4 @@ DEPENDENCIES
will_paginate (= 3.1.6)
BUNDLED WITH
1.16.1
1.16.2
# diaspora*
# diaspora\*
### A privacy-aware, distributed, open source social network
**master:** [![Build Status master](https://secure.travis-ci.org/diaspora/diaspora.svg?branch=master)](http://travis-ci.org/diaspora/diaspora)
......@@ -6,7 +6,6 @@
[![Coverage Status next-minor](https://coveralls.io/repos/github/diaspora/diaspora/badge.svg?branch=next-minor)](https://coveralls.io/github/diaspora/diaspora?branch=next-minor)|
**develop:** [![Build Status develop](https://secure.travis-ci.org/diaspora/diaspora.svg?branch=develop)](http://travis-ci.org/diaspora/diaspora)
[![Coverage Status develop](https://coveralls.io/repos/github/diaspora/diaspora/badge.svg?branch=develop)](https://coveralls.io/github/diaspora/diaspora?branch=develop) |
[![Dependency Status](https://gemnasium.com/badges/github.com/diaspora/diaspora.svg)](https://gemnasium.com/diaspora/diaspora)
[![Code Climate](https://codeclimate.com/github/diaspora/diaspora/badges/gpa.svg)](https://codeclimate.com/github/diaspora/diaspora)
[Project site](https://diasporafoundation.org) |
......@@ -18,9 +17,9 @@
## Installation
You don't have to install diaspora* to use the network. There are many servers connected to diaspora*s network which are open to anyone, and you can create an account on one of these servers. Have a look at our [tips for finding a home](https://wiki.diasporafoundation.org/Choosing_a_pod), or you can just go straight to the [list of open servers](http://podupti.me) to sign up.
You don't have to install diaspora\* to use the network. There are many servers connected to diaspora\*s network which are open to anyone, and you can create an account on one of these servers. Have a look at our [tips for finding a home](https://wiki.diasporafoundation.org/Choosing_a_pod), or you can just go straight to the [list of open servers](http://podupti.me) to sign up.
Want to own your data and install diaspora*? Whether you just want to try it out, want to install it on your server or want to contribute and need a development setup, our [installation guides](https://wiki.diasporafoundation.org/Installation) will get you started!
Want to own your data and install diaspora\*? Whether you just want to try it out, want to install it on your server or want to contribute and need a development setup, our [installation guides](https://wiki.diasporafoundation.org/Installation) will get you started!
## Questions?
......
......@@ -40,10 +40,11 @@ class AccountMigration < ApplicationRecord
dispatch if locally_initiated?
dispatch_contacts if remotely_initiated?
update(completed_at: Time.zone.now)
end
def performed?
old_person.closed_account?
!completed_at.nil?
end
# We assume that migration message subscribers are people that are subscribed to a new user profile updates.
......@@ -193,6 +194,10 @@ class AccountMigration < ApplicationRecord
.joins("INNER JOIN contacts as c2 ON (contacts.person_id = c2.person_id AND contacts.user_id=#{old_user.id} AND"\
" c2.user_id=#{new_user.id})")
.destroy_all
TagFollowing
.joins("INNER JOIN tag_followings as t2 ON (tag_followings.tag_id = t2.tag_id AND"\
" tag_followings.user_id=#{old_user.id} AND t2.user_id=#{new_user.id})")
.destroy_all
end
def update_person_references
......
......@@ -15,6 +15,8 @@ class Poll < ApplicationRecord
validate :enough_poll_answers
validates :question, presence: true
scope :all_public, -> { joins(:status_message).where(posts: {public: true}) }
self.include_root_in_json = false
def enough_poll_answers
......
......@@ -24,14 +24,18 @@ class Services::Facebook < Service
def create_post_params(post)
message = post.message.plain_text_without_markdown
if post.photos.any?
message += " " + short_post_url(post, protocol: AppConfig.pod_uri.scheme,
host: AppConfig.pod_uri.authority)
end
{message: message,
access_token: access_token,
link: post.message.urls.first
post_url = short_post_url(post, protocol: AppConfig.pod_uri.scheme, host: AppConfig.pod_uri.authority)
message = if message.empty?
post_url
else
"#{message} (via #{post_url})"
end
{
message: message,
access_token: access_token,
link: post.message.urls.first
}
end
......
......@@ -10,6 +10,6 @@
!= yield
%div{style: "font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; color: #999; padding-top: 10px; margin-top: 10px; border-top: 1px solid #ddd"}
!= t("notifier.email_sent_by_diaspora", pod_name: pod_name)
!= t("notifier.email_sent_by_diaspora", pod_name: link_to(pod_name, AppConfig.pod_uri.site))
!= link_to t("notifier.click_here"), edit_user_url
!= t("notifier.to_change_your_notification_settings") + "."
!= yield
!= t('notifier.email_sent_by_diaspora', :pod_name => pod_name)
!= t('notifier.to_change_your_notification_settings')
!= t("notifier.email_sent_by_diaspora", pod_name: pod_name)
!= t("notifier.to_change_your_notification_settings")
!= edit_user_url
......@@ -4,7 +4,7 @@
defaults:
version:
number: "0.7.5.0" # Do not touch unless doing a release, do not backport the version number that's in master
number: "0.7.6.0" # Do not touch unless doing a release, do not backport the version number that's in master
heroku: false
environment:
url: "http://localhost:3000/"
......
......@@ -117,8 +117,13 @@ DiasporaFederation.configure do |config|
end
on :fetch_public_entity do |entity_type, guid|
entity = Diaspora::Federation::Mappings.model_class_for(entity_type).find_by(guid: guid, public: true)
Diaspora::Federation::Entities.post(entity) if entity.is_a? Post
entity = Diaspora::Federation::Mappings.model_class_for(entity_type).all_public.find_by(guid: guid)
case entity
when Post
Diaspora::Federation::Entities.post(entity)
when Poll
Diaspora::Federation::Entities.status_message(entity.status_message)
end
end
on :fetch_person_url_to do |diaspora_id, path|
......
......@@ -21,6 +21,7 @@ SecureHeaders::Configuration.default do |config|
if AppConfig.environment.assets.host.present?
asset_host = Addressable::URI.parse(AppConfig.environment.assets.host.get).host
csp[:font_src] << asset_host
csp[:script_src] << asset_host
csp[:style_src] << asset_host
end
......
......@@ -35,7 +35,9 @@ available:
gl: "Galego"
he: "עברית"
hu: "magyar nyelv"
hy: "հայերեն"
hye: "արեւելահայերեն"
hye-classical: "արեւելահայերէն"
hyw: "արեւմտահայերէն"
ia: "Interlingua"
id: "Bahasa Indonesia"
is: "íslenska"
......@@ -136,6 +138,10 @@ fallbacks:
- "it"
ja-KS:
- "ja"
hye-classical:
- "hye"
hyw:
- "hye"
rtl:
- "ar"
......
This diff is collapsed.
# Copyright (c) 2010-2013, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
hye-classical:
devise:
confirmations:
confirmed: "Էլ․ հասցէդ հաջողութեամբ հաստատուեց։"
new:
resend_confirmation: "Կրկին ուղարկել հաստատման ցուցումները"
send_instructions: "Րոպէների ընթացքում նամակ կստանաս՝ էլ․ հասցէդ հաստատելու ցուցումներով։"
send_paranoid_instructions: "Եթէ քո էլ․ հասցէն կայ մեր տուեալների բազայում, րոպէների ընթացքում նամակ կը ստանաս՝ էլ․ հասցէդ հաստատելու ցուցումներով։"
failure:
already_authenticated: "Արդեն մուտք գործած ես։"
inactive: "Քո հաշիւը դեռ ակտիւացուած չէ։"
invalid: "Սխալ %{authentication_keys} կամ գաղտնաբառ։"
invalid_token: "Նոյնականացման սխալ։"
last_attempt: "Եւս մեկ հնարաւորութիւնն ունես նախքան հաշիւդ կարգելափակուի։"
locked: "Քո հաշիւն արգելափակուած է։"
not_found_in_database: "Սխալ %{authentication_keys} կամ գաղտնաբառ։"
timeout: "Աշխատաշրջանիդ ժամկէտն անցել է, խնդրում ենք կրկին մուտք գործիր, որ շարունակես։"
unauthenticated: "Շարունակելուց առաջ պէտք է մուտք գործես կամ գրանցուես։"
unconfirmed: "Շարունակելուց առաջ պէտք է հաստատես էլ․ հասցէդ։"
invitations:
invitation_token_invalid: "Հազար ներողութիւն, բայց այս հրաւէրը վաւեր չէ։"
send_instructions: "Հրաւէրդ ուղարկուած է։"
updated: "Գաղտնաբառդ հաջողութեամբ մուտքագրուեց։ Այժմ համակարգում ես։"
mailer:
confirmation_instructions:
confirm: "Հաստատել իմ հաշիւը"
subject: "Հաստատման ցուցումներ"
you_can_confirm: "Կարող ես հաշիւդ հաստատել հետեւեալ յղմամբ՝"
hello: "Ողջո՜յն, %{email}"
inviter:
accept_at: "%{url} հասցէով, որը կարող ես հաստատել ստորև բերուած յղման միջոցով։"
have_invited_you: "%{names} հրաւիրել է քեզ՝ միանալու դիասպորա*֊ին"
password_change:
subject: "Գաղտնաբառդ փոխուած է։"
reset_password_instructions:
change: "Փոխել գաղտնաբառը"
ignore: "Եթէ չես ուղարկել այս հարցումը, ապա պարզապէս անտեսիր այս նամակը։"
someone_requested: "Ինչ-որ մէկը յղում է խնդրել գաղտնաբառդ փոխելու համար։ Եթէ դա դու էիր, կարող ես անել դա հեեւեալ յղմամբ՝"
subject: "Գաղտնաբառը փոխելու ցուցումներ"
wont_change: "Գաղտնաբառդ չի փոխուի, եթէ չանցնես վերը նշուած յղմամբ եւ չստեղծես նոր գաղտնաբառ։"
unlock_instructions:
account_locked: "Մուտք գործելու չափից շատ չհաջուած փորձերի պատճառով հաշիւդ արգելափակուեց։"
click_to_unlock: "Սեղմիր ներքեւի յղումը, որպէսզի ապաարգելափակես հաշիւդ։"
subject: "Ապաարգելափակման ցուցումներ"
unlock: "Ապաարգելափակել հաշիւս"
welcome: "Բարի գալո՜ւստ, %{email}"
omniauth_callbacks:
failure: "Չյաջողուեց նոյնականացնել քեզ %{kind}֊ից զի՝ %{reason}"
success: "Յաջողութեամբ նոյնականացումն անցար %{kind} հաշուով։"
passwords:
edit:
change_password: "Փոխել իմ գաղտնաբառը"
confirm_password: "Հաստատել գաղտնաբառը"
new_password: "Նոր գաղտնաբառ"
new:
email: "Էլ․ հասցէ"
forgot_password: "Մոռացե՞լ ես գաղտնաբառդ"
no_account: "Այս էլ.հասցէով հաշիւ չկայ։"
reset_password: "Վերականգնել գաղտնաբառը"
send_password_instructions: "Ուղարկէք ինձ գաղտնաբառը փոխելու ցուցումները"
no_token: "Այս էջը հասանելի է միայն գաղտնաբառը վերականգնելու յղումով նամակից գալու դէպքում։ Եթէ հէնց այդտեղից է, որ եկել ես, հաւաստիացիր, որ ամբողջական յղումն ես օգտագործել։"
send_instructions: "Րոպէների ընթացքում նամակ կը ստանաս՝ գաղտնաբառդ վերականգնելու ցուցումներով։"
send_paranoid_instructions: "Եթէ քո էլ․ հասցէն կայ մեր տուեալների բազայում, րոպէների ընթացքում նամակ կը ստանաս՝ գաղտնաբառդ վերականգնելու յղումով։"
updated: "Գաղտաբառդ հաջողութեամբ փոխուեց։ Հիմա արդէն համակարգում ես։"
updated_not_active: "Գաղտնաբառդ հաջողութեամբ փոխուեց։"
registrations:
destroyed: "Ցը՜։ Քո հաշիւը բարեյաջող փակուեց։ Յոյսով ենք շուտով կրկին կհանդիպենք։"
signed_up: "Բարեյաջող գրանցուեցիր։ Միացուած լինելու դէպքում, քո էլ. փոստին հաստատման նամակ կը ստանաս։"
signed_up_but_inactive: "Բարեյաջող գրանցուեցիր։ Այնուհանդերձ, մուտք գործելը չստացուեց՝ հաշուիդ դեռ ակտիւացուած չլինելու պատճառով։"
signed_up_but_locked: "Բարեյաջող գրանցուեցիր։ Այնուհանդերձ, մուտք գործելը չստացուեց՝ հաշուիդ արգելափակուած լինելու պատճառով։"
signed_up_but_unconfirmed: "Քո էլ․ հասցէին նամակ ենք ուղարկել հաստատման յղումով։ Անցիր այդ յղումով հաշիւդ ակտիւացնելու համար։"
update_needs_confirmation: "Հաշիւդ հաջողութեամբ թարմացրիր, բայց դեռ պէտք է հաստատես նոր էլ․ հասցէդ։ Ստուգիր էլ․ փոստդ ու անցիր հաստատման յղումով, որ հաստատես այն։"
updated: "Հաշիւդ հաջողութեամբ թարմացուեց։"
sessions:
already_signed_out: "Բարեյաջող դուրս եկար։ Մի՜նչ։"
new:
login: "Մտնել"
modern_browsers: "աշխատում է միայն ժամանակակից զննիչներում։"
password: "Գաղտնաբառ"
remember_me: "Յիշել ինձ"
sign_in: "Մուտք գործել"
username: "Օգտանուն"
signed_in: "Ողջո՜յն, բարեյաջող մուտք գործեցիր։"
signed_out: "Բարեյաջող դուրս եկար։ Մի՜նչ։"
shared:
links:
forgot_your_password: "Մոռացե՞լ ես գաղտնաբառդ"
receive_confirmation: "Չե՞ս ստացել հաստատման ցուցումները։"
receive_unlock: "Չե՞ս ստացել ապաարգելափակման ցուցումները։"
sign_in: "Մուտք գործել"
sign_up: "Հաշիւ ստեղծել"
sign_up_closed: "Այս պահին բաց գրանցումները հասանելի չեն։"
unlocks:
new:
resend_unlock: "Կրկին ուղարկել ապաարգելափակման ցուցումները"
send_instructions: "Րոպէների ընթացքում նամակ կը ստանաս՝ հաշիւդ արգելափակումից հանելու ցուցումներով։"
send_paranoid_instructions: "Եթէ հաշիւդ գոյութիւն ունի, րոպէների ընթացքում նամակ կը ստանաս՝ այն արգելափակումից հանելու ցուցումներով։"
unlocked: "Հաշիւդ բարեյաջող ապաարգելափակվեց։ Շարունակելու համար կարող ես մուտք գործել։"
errors:
messages:
already_confirmed: "արդէն հաստատուել է, փորձիր մուտք գործել"
confirmation_period_expired: "պէտք է հաստատուի %{period}֊ի ընթացքում, խնդրում ենք նորը հայցիր"
expired: "լրացել է, խնդրում ենք նորը հայցիր"
not_found: "չի գտնուել"
not_locked: "արգելափակուած չէր"
not_saved:
one: "1 սխալանք խոչընդոտեց այս %{resource}֊ի պահպանուելուն․"
other: "%{count} սխալանք խոչընդոտեցին այս %{resource}֊ի պահպանուելուն․"
\ No newline at end of file
......@@ -4,7 +4,7 @@
hy:
hye:
devise:
confirmations:
confirmed: "Էլ․հասցեդ հաջողությամբ հաստատվեց։"
......
......@@ -7,18 +7,18 @@
pt-PT:
devise:
confirmations:
confirmed: "A sua conta foi confirmada com sucesso. A sessão foi iniciada."
confirmed: "O seu endereço de e-mail foi confirmado com sucesso."
new:
resend_confirmation: "Reenviar instruções de confirmação"
send_instructions: "Receberá um email com instruções sobre como confirmar a sua conta dentro de alguns minutos."
send_instructions: "Dentro de alguns minutos irá receber uma mensagem com as instruções sobre como confirmar o seu endereço de e-mail."
failure:
inactive: "A sua conta ainda não foi ativada."
invalid: "Endereço de email ou palavra-passe inválidos."
inactive: "A sua conta ainda não está ativada."
invalid: "%{authentication_keys} ou palavra-passe inválida."
invalid_token: "Código de autentificação inválido."
locked: "A sua conta foi bloqueada."
timeout: "A sua sessão expirou, por favor inicie a sessão novamente para continuar."
timeout: "A sua sessão expirou. Por favor, inicie novamente a sessão para continuar."
unauthenticated: "É necessário iniciar sessão ou registar-se antes de continuar."
unconfirmed: "É necessário confirmar a sua conta antes de continuar."
unconfirmed: "Tem de confirmar o seu endereço de e-mail antes de continuar."
invitations:
invitation_token_invalid: "As nossas desculpas! Esse código de convite não é válido!"
send_instructions: "O seu convite foi enviado."
......@@ -56,7 +56,7 @@ pt-PT:
no_account: "Não existe nenhuma conta com este e-mail."
reset_password: "Redefinir palavra-passe"
send_password_instructions: "Enviem-me instruções para redefinir a minha palavra-passe"
send_instructions: "Vai receber um email com instruções sobre como alterar a sua palavra-passe dentro de alguns minutos."
send_instructions: "Dentro de alguns minutos irá receber uma mensagem com as instruções sobre como redefinir a sua palavra-passe."
updated: "A sua palavra-passe foi alterada com sucesso. A sessão foi iniciada."
updated_not_active: "A sua palavra-passe foi alterada com sucesso."
registrations:
......@@ -80,15 +80,15 @@ pt-PT:
receive_confirmation: "Não recebeu as instruções de confirmação?"
receive_unlock: "Não recebeu as instruções de desbloqueio?"
sign_in: "Iniciar sessão"
sign_up: "Registe-se"
sign_up: "Criar conta"
sign_up_closed: "Os registos abertos não estão disponíveis por agora."
unlocks:
new:
resend_unlock: "Reenviar instruções de desbloqueio"
send_instructions: "Receberá um email sobre como desbloquear a sua conta dentro de alguns minutos."
unlocked: "A sua conta foi desbloqueada com sucesso. A sessão foi iniciada."
send_instructions: "Dentro de alguns minutos irá receber uma mensagem sobre como desbloquear a sua conta."
unlocked: "A sua conta foi desbloqueada com sucesso. Por favor, inicie a sessão para continuar."
errors:
messages:
already_confirmed: " foi confirmado"
already_confirmed: " foi confirmado, por favor, tente iniciar novamente a sessão"
not_found: "não foi encontrado"
not_locked: "não foi bloqueado"
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
......@@ -391,7 +391,7 @@ de-CH:
mark_unread: "Als unglese markiere"
mentioned: "imene Biitrag erwähnt"
no_notifications: "Du hesch kei Benochrichtigunge bis etz."
notifications: "Benochtichtigunge"
notifications: "Benochrichtigunge"
reshared: "Wiitergseit"
show_all: "Alli aazeige"
show_unread: "Ungleseni aazeige"
......
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
......@@ -4,7 +4,7 @@
hy:
hye:
_applications: "Հավելվածներ"
_contacts: "Մարդիկ"
_help: "Օգնություն"
......
This diff is collapsed.
......@@ -463,7 +463,7 @@ ia:
char_limit_services_q: "Que passa si io divide mi entrata con un servicio connectite con un numero minor de characteres?"
character_limit_a: "65,535 characteres. Isto es 65,395 plus characteres de lo que on te permitte in Twitter! ;)"
character_limit_q: "Que es le limite de characteres pro entratas?"
embed_multimedia_a: "Generalmente tu pote collar le URL (p.ex. http://www.youtube.com/watch?v=nnnnnnnnnnn ) in tu entrata e le video o audio essera incorporate automaticamente. Alcun sitos supportate pro isto es: YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr e alcun alteres. diaspora* usa oEmbed pro iste function. Nos supporta sempre plus fontes de multimedia. Non oblida de inserer sempre ligamines simple e complete: nulle ligamines abbreviate; nulle operatores post le URL de base. Permitte un poco de tempore pro vider le previsualisation ante que tu refresca le pagina post inviar."
embed_multimedia_a: "Generalmente tu pote collar le URL (p.ex. http://www.youtube.com/watch?v=nnnnnnnnnnn ) in tu entrata e le video o audio essera incorporate automaticamente. Alcun sitos supportate pro isto es: YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr e alcun alteres. diaspora* usa oEmbed pro iste function. Si tu insere un ligamine directe a un file audio o video, diaspora* lo monstrara usante le reproductor HTML5 standard. Nos sempre augmenta le numero de fontes multimedia supportate. Non oblida de inserer sempre ligamines simple e complete: non usa ligamines abbreviate; non include operatores post le URL de base. Permitte un poco de tempore pro vider le previsualisation ante que tu refresca le pagina post inviar."
embed_multimedia_q: "Como incorporar un video, audio o altere contento multimedial in un entrata?"
format_text_a: "Per medio de un systema de marcation simplificate con le nomine %{markdown}. Le syntaxe complete de Markdown se trova %{here}. Le button de previsualisation es multo utile hic, permittente vider le aspecto de tu message ante que tu lo divulga."
format_text_q: "Como pote io formatar le texto in mi entratas (grasse, italic, etc.)?"
......
......@@ -42,6 +42,7 @@ it:
taken: "è già stato preso."
admins:
admin_bar:
dashboard: "Bacheca"
pages: "Pagine"
pod_stats: "Statistiche pod"
report: "Report"
......@@ -77,6 +78,7 @@ it:
week: "1 settimana"
user_entry:
account_closed: "Account chiuso"
diaspora_handle: "ID Diaspora"
email: "Email"
guid: "GUID"
id: "ID"
......@@ -90,7 +92,9 @@ it:
are_you_sure: "Sei sicuro di volere chiudere questo account?"
close_account: "Chiudi l'account"
email_to: "Email a cui mandare l'invito"
lock_account: "Blocca account"
under_13: "Mostra utenti sotto i 13 anni (Children's Online Privacy Protection Act)"
unlock_account: "Sblocca account"
users:
one: "trovato %{count} utente"
other: "trovati %{count} utenti"
......@@ -109,18 +113,27 @@ it:
all_aspects: "Tutti gli aspetti"
api:
openid_connect:
authorizations:
new:
access: "%{name} chiede l'accesso a:"
approve: "Approva"
deny: "Rifiuta"
scopes:
nickname:
name: "nickname"
picture:
name: "immagine"
user_applications:
index:
edit_applications: "Applicazioni"
title: "Applicazioni autorizzate"
revoke_autorization: "Revoca"
are_you_sure: "Sei sicuro?"
are_you_sure_delete_account: "Sei sicuro di voler chiudere il tuo account? È un'operazione irreversibile!"
aspect_memberships:
destroy:
failure: "Impossibile rimuovere la persona dall'aspetto"
forbidden: "Non sei autorizzato a farlo."
no_membership: "Impossibile trovare la persona selezionata in questo aspetto"
success: "La persona è stata rimossa dall'aspetto"
aspects:
......@@ -156,6 +169,7 @@ it:
here_to_help: "La comunità Diaspora è qui per aiutarti!"
mail_podmin: "Email amministratore del pod"
need_help: "Hai bisogno di aiuto?"
support_forum_link: "forum di supporto"
tag_bug: "problema"
tag_feature: "idea"
tag_question: "domanda"
......@@ -173,6 +187,7 @@ it:
welcome_to_diaspora: "Benvenuto in diaspora, %{name}!"
no_contacts_message:
community_spotlight: "Evidenzia tra i membri della comunità"
invite_link_text: "invita"
or_spotlight: "Oppure puoi iniziare a condividere con %{link}"
try_adding_some_more_contacts: "Puoi cercare o invitare altri contatti."
you_should_add_some_more_contacts: "Dovresti aggiungere qualche altro contatto!"
......@@ -199,6 +214,7 @@ it:
color_themes:
dark: "Scuro"
dark_green: "Verde scuro"
egyptian_blue: "Blu pompeiano"
magenta: "Magenta"
comments:
new_comment:
......@@ -218,6 +234,7 @@ it:
user_search: "Cerca tra i contatti"
spotlight:
community_spotlight: "In evidenza nella comunità"
no_members: "Non ci sono membri per ora."
suggest_member: "Suggerisci un utente"
conversations:
create:
......@@ -228,6 +245,7 @@ it:
new_conversation: "Nuova conversazione"
no_messages: "Nessun messaggio"
new:
message: "Lettera"
send: "Invia"
sending: "Invio in corso..."
subject: "Oggetto"
......@@ -299,6 +317,9 @@ it:
what_is_an_aspect_q: "Cosa è un aspetto?"
who_sees_post_a: "Se crei un post privato, sarà visibile solamente alle persone negli aspetti che avrai scelto. I contatti che non sono nell'aspetto o negli aspetti scelti non avranno modo di vedere il post, a meno che non sia pubblico. Solo i post pubblici saranno visibili da tutti coloro che non hai messo in nessun aspetto."
who_sees_post_q: "Quando pubblico un contenuto ad un aspetto, chi lo vede?"
chat:
title: "Chat"
community_guidelines: "Linee guida della Community"
faq: "FAQ"
foundation_website: "Sito web diaspora foundation"
getting_help:
......@@ -362,6 +383,7 @@ it:
insert_images_a: "Clicca l'icona a forma di macchina fotografica per inserire un'immagine. Puoi cliccare di nuovo per inserirne un'altra, oppure puoi scegliere di aggiungere più immagini in una volta sola."
insert_images_comments_q: "Posso inserire immagini nei commenti?"
insert_images_q: "Come posso inserire immagini nei post?"
post_report_q: "Come posso segnalare un post offensivo?"
size_of_images_a: "No, le dimensioni delle immagini saranno scelte automaticamente per adattarsi al post. Inoltre, il markdown non prevede un modo per indicare le dimensioni desiderate."
size_of_images_q: "Posso scegliere le dimensioni delle immagini che inserisco nei post o nei commenti?"
stream_full_of_posts_a1: "Il tuo stream si compone di tre tipi di posts"
......@@ -382,6 +404,7 @@ it:
who_sees_post_q: "Quando posto un messaggio ad un Aspetto (es: un messaggio privato), chi può vederlo?"
profile:
title: "Profilo"
who_sees_profile_q: "Chi vede il mio profilo?"
public_posts:
can_comment_reshare_like_a: "Qualunque utente di diaspora* loggato può commentare, ri-condividere, o mettere mi piace sul tuo post pubblico."
can_comment_reshare_like_q: "Chi può commentare, ri-condividere, o mettere mi piace sul mio post pubblico?"
......@@ -435,6 +458,16 @@ it:
tutorial: "Guida"
tutorials: "Guide"
wiki: "wiki"
home:
default:
headline: "Benvenuto in %{pod_name}"
own_your_data: "Mantieni il controllo dei tuoi dati"
podmin:
contact_irc: "contattarci su IRC"
contribute: "Contribuisci"
create_an_account: "Crea un account"
getting_help: "Cerca aiuto"
headline: "Benvenuto, amico."
invitations:
create:
empty: "Perfavore inserire almeno un indirizzo email."
......@@ -503,6 +536,8 @@ it:
notifications: "Notifiche"
reshared: "Ricondiviso"
show_all: "Mostra tutto"
show_unread: "Mostra non letti"
started_sharing: "Condivisione iniziata"
liked:
few: "A %{actors} piace il tuo %{post_link}."
many: "A %{actors} piace il tuo %{post_link}."
......@@ -589,6 +624,7 @@ it:
private_message:
reply_to_or_view: "Rispondi o leggi questa conversazione >"
report_email:
subject: "Un nuovo %{type} è stato contrassegnato come offensivo"
type:
comment: "commento"
post: "post"
......@@ -654,7 +690,9 @@ it:
allow_search: "Permetti ad altri di trovarti su Diaspora"
first_name: "Nome"
last_name: "Cognome"
limited: "privato"
nsfw_explanation: "NSFW(“not safe fo rwork”) è lo standard di autogoverno della comunità di Diaspora per identificare i contenuti non adatti ad essere visualizzati in un contesto lavorativo. Se pensate di condividere frequentemente materiale di questa natura vi chiediamo di attivare questa opzione in modo che qualsiasi cosa condividiate non verrà visualizzata nei flussi di altri a meno che queste persone stesse abbiano scelto di visualizzarla."
public: "a tutti"
settings: "Impostazioni del profilo"
update_profile: "Aggiorna il profilo"
your_bio: "La tua biografia"
......@@ -693,6 +731,8 @@ it:
not_found: "Il post o il commento non è stato trovato. Sembra sia stato cancellato dall'utente!"
post_label: "<strong>Post</strong>: %{content}"
reason_label: "Motivo:"
reported_label: "<strong>Segnalato da</strong> %{person}"
review_link: "Contrassegna come revisionato"
status:
failed: "Qualcosa è andato storto"
title: "Panoramica report"
......@@ -714,11 +754,14 @@ it:
failure:
error: "Si è verificato un errore durante la connessione a quel servizio"
index:
connect: "Connettiti"
disconnect: "Disconnetti"
edit_services: "Modifica servizi"
logged_in_as: "accesso effettuato come"
not_logged_in: "Utente non autenticato."
really_disconnect: "Disconnettersi da %{service}?"
services_explanation: "Il collegamento ad altri servizi ti la possibilità di pubblicare i post che invii su diaspora*."
share_to: "Condividi con %{provider}"
provider:
facebook: "Facebook"
tumblr: "Tumblr"
......@@ -770,12 +813,16 @@ it:
label: "Inserisci il codice nel box"
message:
default: "Il codice segreto non corrisponde all'immagine"
failed: "Verifica umana fallita"
user: "L'immagine segreta e il codice non coincidono"
placeholder: "Inserisci il valore dell'immagine"
statistics:
disabled: "Non disponibile"
enabled: "Disponibile"
name: "Nome"
network: "Rete"
registrations: "Registrazioni"
services: "Servizi"
total_users: "Utenti totali"
version: "Versione"
status_messages:
......@@ -846,6 +893,7 @@ it:
current_password: "Password attuale"
current_password_expl: "quella con cui accedi..."
download_export: "Scarica il mio profilo"
download_export_photos: "Scarica le mie fotografie"
edit_account: "Modifica account"
email_awaiting_confirmation: "Il link di attivazione è stato spedito a %{unconfirmed_email}. Continueremo ad usare la tua email originale %{email} finché non cliccherai sul link e attiverai il nuovo indirizzo."
export_data: "Esporta dati"
......@@ -861,6 +909,7 @@ it:
started_sharing: "qualcuno ha iniziato a seguirti"
stream_preferences: "Impostazioni dello stream"
your_email: "La tua email"
your_email_private: "La tua email non potrà essere vista da altri utenti"
your_handle: "Il tuo ID"
getting_started:
awesome_take_me_to_diaspora: "Fantastico! Fammi entrare in Diaspora*"
......
......@@ -79,6 +79,10 @@ ja-KS:
index:
no_messages: "メッセージなし"
delete: "ほかす"
errors:
messages:
content_type_blacklist_error: "あなたは%{content_type}ファイルをアップロードしちゃアカン"
content_type_whitelist_error: "あなたは%{content_type}ファイルをアップロードしちゃアカン"
help: